ТӨРИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ.

2023 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулгын талаар аж ахуйн нэгж байгууллага, төсөвт байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогчдын сургалтыг Ховд аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс зохион байгуулсан юм. Уг сургалтын үеэр Төрийн аудитын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт, санхүүгийн тайлангийн аудитын системийн талаарх мэдээллийг Аудитын менежер А.Цэцэгсүрэн хүргэлээ. Энэ нь төсөвт байгууллагын нягтлан бодогчдод цаг үеийн мэдээ мэдээллийг танхимаар шууд хүргэсэн ажил боллоо.