Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Боловсролын салбарын захирал, эрхлэгч, нягтлан бодогч, нярав нарт төсвийн шинэчлэлийн бодлогыг танилцуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх сургалт зохион байгуулагдаж тус арга хэмжээнд ахлах аудитор Ж.Болормаа санхүүгийн тайлан баталгаажуулах аудитын талаар мэдээлэл өгч, фас системд шийдвэрийн хэрэгжилтийг хэрхэн мэдээлэх талаар заавар аргачлалыг танилцууллаа.