“УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛАЛ-2023” СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦОЖ, МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан “Удирдлагын манлайлал-2023” зөвлөгөөнд Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор оролцож, “Төсөв захирагч нарын 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн”, ” 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитад анхаарах асуудал”, “Төрийн аудитын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт” сэдвүүдээр мэдээлэл хийлээ.