Гүйцэтгэлийн аудитын тайланг аудитын зөвлөлийн хуралд танилцууллаа

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төслийг аудитын зөвлөлийн хуралд танилцууллаа.