“ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ” УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦЛОО

“Хайр найдвар гэрэл” ТББ, Хөгжлийн шийдэл “Best” хөтөлбөрийн зүгээс зохион байгуулж буй Төрийн байгууллагын албан хаагчдын нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, хуульд заасан нээлттэй мэдээллийн түвшнийг үнэлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой “Opengov” хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагаанд Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор А.Эрдэнэбаатар урилгаар оролцон дараах агуулгын хүрээнд  мэдээлэл танилцууллаа. Үүнд:

  1. Төрийн байгууллага ил тод байдлыг хэрхэн хангах вэ?
  2. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт
  3. Аудитаар төрийн байгууллагуудын ил тод байдалтай холбоотой гарч байгаа зөрчил, түүний шийдвэрлэлт

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод 2024 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр зохион байгуулсан тус хэлэлцүүлэгт:

  • Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ажилтан комиссар Ж.Мөнхжаргал;
  • Цахим хөгжил харилцаа холбооны яамны Хуулийн хэлтсийн дарга Л.Нямдорж
  • Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор А.Эрдэнэбаатар;
  • Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хуулийн хэлтсийн дарга Л.Машбат;
  • Мөрөн сум ИТХ-ын дарга Б.Нямдаваа, Засаг даргын тамгын газрын дарга Г.Нэргүй;
  • Хүнс хөдөө, аж ахуйн газар, Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын хэлтэс зэрэг төрийн байгууллагуудын төлөөлөл
  • “Opengov” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч төслийн багийн гишүүд оролцлоо.

Төрийн байгууллагын ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг, Шилэн дансны тухай хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хэрэгжилт, цахим шилжилт зэрэг сэдвүүдээр харилцан нээлттэй санал солилцож, аудитад харилцагч талуудын оролцоог хангах нэг алхам боллоо.