Худалдан авах ажиллагааны талаар ҮАГ-аас сургалт зохион байгууллаа

Төрийн аудитын байгууллага Төсвийн тухай хууль, Төрийн аудитын тухай хуульд заасан чиг үүргийн хүрээнд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж гүйцэтгэхдээ анхаарах шаардлагатай асуудлуудаар ҮАГ-аас цуврал сургалт зохион байгуулж байна. Тус сургалтын хүрээнд 2024.01.18-ны өдөр “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, анхаарах асуудал” сэдэвт цахим сургалтад хамрагдлаа.