Төрийн аудитын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах талаар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

МУЕА-ын 2023 оны А/173 дугаар тушаалаар баталсан Төрийн аудитын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулах ажлын хэсгийн даргын өгсөн чиглэлийн дагуу Булган аймаг дахь ТАГ-ын ажилтнууд “Төрийн аудитын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулж 11 ажилтан 16 асуудлаар санал ирүүлснийг хэлэлцэн, саналуудыг авч хуульд өөрчлөлт оруулах чиглэлээр 6, нэмэлт оруулах чиглэлээр 6 нийт 12 асуудал болгон нэгтгэлээ.