АЙМГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Булган аймаг дахь ТАГ-аас аймгийн удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанд ТАБ-ын удирдах ажилтны зөвлөгөөний мэдээлэл, дэвшүүлсэн зорилт, 2023 оны санхүүгийн тайланг баталгаажуулах аудит хийх ерөнхий чиглэл, аудит хийх хэлбэр, Төрийн аудитын тухай хуульд орсон өөрчлөлт, аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, түүний дотор аудитаар өгсөн зөвлөмжид төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх, ТАГ-аас 2024 онд хийх шууд тайлагнах аудитын сэдвийг тус тус танилцууллаа.