2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлт хийлээ

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газараас 2023 оны санхүүгийн тайланд аудит хийхтэй холбогдуулан Санхүүгийн аудитын нээлтийг хийлээ. 2024 онд санхүүгийн аудитаар нийт 208 байгууллага хамруулж 124 байгууллагын санхүүгийн тайланд санал дүгнэлт өгч, 84 байгууллагын санхүүгийн тайланг үе шатны ажлыг хэсэгчлэн гүйцэтгэх төлөвлөгөөтэй байна. МУЕА-ын баталсан “Санхүүгийн тайланд баримтлах ерөнхий чиглэл”-ийн хүрээнд өөрийн аймгийн төсөв захирагч нарын онцлогт тохируулсан “2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитад баримтлах чиглэл”-ийг боловсруулан баталж харилцагч байгууллагад танилцууллаа. Уулзалтад Дундговь аймгийн Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Р.Мөнхтогтох аудитын чанарыг сайжруулж, хуулийн хугацаанд бүрэн хийж дуусгах чанарын хяналтыг сайжруулж ажиллах чиглэлийг өглөө. Тус нээлтэд Дундговь аймгийн төрийн аудит, СИ ПИ ТИ ЭЙ аудит, Их наяд аудит, Саруул буян аудитын хамт олон болон харилцагч байгууллагуудын холбогдох албан тушаалтнууд оролцлоо.