ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь нэгдсэн удирдамжаар гүйцэтгэж буй “Улс, орон нутгийн төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “Иргэний танхим”-д 2024 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгууллаа.

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудитын менежер аудитын нээлтийн ерөнхий мэдээллийг өгөхийн сацуу дараах зүйлсийг аудитад хамрагдагч талд санамж болгон хэллээ.

  • Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний холбогдох тооцоолол, баримт бичгийг үндэслэлтэй боловсруулж санхүүжүүлсэн эсэх,
  • Хөрөнгө оруулалтын төсөл арга, хэмжээг хугацаанд нь гүйцэтгүүлж хүлээн авсан эсэх,
  • Хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээ нь төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх,
  • Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалт нь төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэх,
  • Өмнөх аудитаар өгсөн зөвлөмж, албан шаардлага биелэлтийг газар дээр нь үзэж танилцаж хэрэв зөрүүтэй бол авах арга хэмжээг шалгагдагч талд урьдчилан тус тус танилцууллаа.

Аудитын нээлтэд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албаны дарга, аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга, Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэс, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Санхүүгийн хяналт, аудитын алба, болон шалгагдагч талын төлөөллүүд зэрэг нийт 20 орчим албан хаагч оролцлоо.

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР