Day

9 сар 3, 2021

АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Төрийн аудитын үйл ажиллагаанд авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө болон Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “Авлигаас урьдчилан...

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

“ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХЯНАХ ӨНӨӨГИЙН ТОГТОЛЦОО, ТӨСВӨӨС ЗАРЦУУЛСАН ХӨРӨНГИЙН ҮР ДҮН”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын зорилго, хамрах хүрээг танилцуулах аудитын нээлтийг цахимаар зохион байгууллаа. Нээлтийн үйл...

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны А/70 тушаалаар батлагдсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитын заавар, аргачлал”-ын талаар Ахлах аудитор Ж.Болормаа, Г.Шижирболд, аудитор Д.Сүрэнжаргал, С.Одончимэг, Н.Хулан нар сургалт...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ