Day

1-р сар 9, 2024

Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль, түүний нэмэлт өөрчлөлт сэдэвт сургалтад хамрагдлаа.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нийт албан хаагчид ҮАГ-аас зохион байгуулж буй “Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль, түүний нэмэлт өөрчлөлт” сэдвээр ЗГХЭГ-ын дэд дарга Д.Баасандорж...

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төсвийн шууд захирагчдын 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийх Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтээр Төрийн аудитын...