САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төсвийн шууд захирагчдын 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийх Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтээр Төрийн аудитын байгууллагын бодлого, чиглэлийг танилцуулав.

Аудитын нээлтийн үйл ажиллагаанд аймгийн төвийн нийт төсвийн шууд захирагчид танхимаар, сумдын төсвийн захирагч санхүүгийн албан тушаалтнууд онлайнаар /zoom/ оролцлоо.