banner

 

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

ШИНЖЭЭЧ СОНГОХ ЗАРЛАЛ Дугаар 03-03

2021-03-23

ШИНЖЭЭЧ СОНГОХ ЗАРЛАЛ Дугаар 03-03

2021оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр                                                                                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот

Үндэсний Аудитын газар нь “Дархан-Сэлэнгийн бүсэд Уул уурхай, металлургийн цогцолбор байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх Концессийн гэрээний хэрэгжилт (шинэчлэн сайжруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх, барих-шилжүүлэх) сэдвийн хүрээнд Концессын “барих-шилжүүлэх” төрлөөр хэрэгжүүлсэн Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Төмөртэйн төмрийн хүдрийн уурхай хүртэл 110 кв-ын 50 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/6 кв-ын 16000 ква хүчин чадалтай дэд станц, 110/10 кв-ын ерөө дэд станцын өргөтгөлийн эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөл, төсөв болон ажлын гүйцэтгэлд дүгнэлт гаргах зорилгоор шинжээч сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хувь хүн/баг/, хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү үйл ажиллагаа нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.11.Төрийн аудитын тухай хуульд заасан аудитад шинжээч оролцуулж, зөвлөх үйлчилгээ авах харилцааг энэ хуулиар зохицуулахгүй гэсэн заалт болон Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/82 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Шинжээч сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журам”-ын хүрээнд хэрэгжих болно

Шинжээч нь Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Төмөртэйн төмрийн хүдрийн уурхай хүртэлх 110 кв-ын 50 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/6 кв-ын 16 000 ква хүчин чадалтай дэд станц, 110/10 кв-ын ерөө дэд станцын өргөтгөлийн эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөл, төсөвт өртөг нь норм, норматив, стандартын дагуу зохиогдсон эсэх, барилга угсралтын ажлыг зураг, төслийн дагуу чанартай гүйцэтгэсэн эсэх, зураг, төсөл зохиогч болон захиалагчийн хяналт үр дүнтэй хийгдсэн эсэх талаар мэргэжлийн дүгнэлт гаргаж холбогдох зөвлөмж боловсруулна.

Дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулна. Үүнд:

 • ЦДАШ, дэд станцын барилга байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг төсөл нь холбогдох хууль, тогтоомж, стандарт, норм, дүрмийн шаардлагыг хангаж, төлөвлөлт, судалгаанд үндэслэсэн  эсэхэд шинжээчийн дүгнэлт гаргана;
 • ЦДАШ, дэд станцын барилга байгууламжийн ажлын төсөв нь батлагдсан зураг төслийн дагуу холбогдох хууль, тогтоомж, стандарт, жишиг, норм, үнэлгээний дагуу үнэн зөв, бодитой зохиогдож, хянагдсан эсэхэд дүгнэлт гаргах;
 • ЦДАШ, дэд станцын барилгын суурь, бүтээц, угсралтын багц ажлууд зураг төсөл, техникийн шаардлагын дагуу хийгдэн эсэхэд дүгнэлт гаргах;

–   Дэд станцын барилга байгууламжийн гадна орчны тохижилтын ажил зураг төслийн дагуу хийгдсэн эсэхэд дүгнэлт гаргах;

–  ЦДАШ, дэд станцын барилга байгууламжийн угсралтын үе шатны ажлуудад зохиогчийн болон захиалагчийн техникийн хяналтыг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн эсэх, өгсөн зааварчилгааг хэрэгжүүлж ажилласан байдлыг нягтлан шалгаж,  дүгнэлт гаргах;

 • ЦДАШ, дэд станцын барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах техникийн болон улсын комиссын дүгнэлт, өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлсэн байдалд дүгнэлт гаргах;
 • ЦДАШ, дэд станцын барилга, байгууламжийн ажилд дүгнэлт гаргах явцад орц, материалын тоо хэмжээ, нэр төрөл, чанар, агууламж зэргийн хувьд батлагдаж, хянагдсан төсөв болон бодит гүйцэтгэлд зөрүү илэрсэн бол тэдгээрийн гүйцэтгэлийн өртөгт үзүүлэх нөлөөллийг тооцож, барилга угсралтын явцад төсөвт гарсан хэмнэлтийг тоо хэмжээ болон үнийн дүнгээр гаргах;
 • ЦДАШ, дэд станцын барилга байгууламжийн концесс олгогч болон эзэмшигч нарын хооронд байгуулсан концессын гэрээний холбогдох зүйл заалт, зураг төсөл, ТЭЗҮ-д батлагдсан техник, технологи, хүчин чадал, үр ашгийн үзүүлэлт хангагдаж байгаа эсэхийг тодорхойлж, ашиглалтын найдвартай ажиллагаа, чанар, аюулгүй байдлын түвшинд үнэлгээ, дүгнэлт өгсөн байна.

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтад дүгнэлт гаргах ажилбар:

Шинжээч нь концессын “барих-шилжүүлэх” төрлөөр хэрэгжсэн төслийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт бодитой, үнэн зөв тооцоологдсон эсэхэд дүгнэлт гаргах ажлын хүрээнд дараах үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

– Концессын зүйлийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг гэрээнд заасны дагуу бүрдүүлсэн байдал, ажлын тоо хэмжээ, үнэ ханшийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан санхүүжилтийн хэмжээ өөрчлөгдсөн эсэхэд дүгнэлт гаргах;

–   Бүрдүүлсэн хөрөнгийг зориулалтын дагуу үр дүнтэй зарцуулсан эсэхэд дүгнэлт гаргах.

–   Ажлын даалгаварт заагдсан бусад ажилбар.

Ажлын зорилтын хүрээнд Сангийн яам, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Эрчим хүчний яам, Ашигт малтмал, газрын тосны газар, Үндэсний хөгжлийн газар, салбар хариуцсан төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн захиргааны байгууллага, зураг төсвийг зохиогч, магадлал хийсэн эрх бүхий байгууллага, концесс эзэмшигч, захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэгч, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч аж ахуйн нэгж зэрэг байгууллагуудаас төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, хэрэгжилт, гүйцэтгэлтэй холбоотой шаардлагатай баримт материалыг Үндэсний аудитын газрын аудитын баг гаргуулж өгөх ба, ажлыг гэрээ байгуулснаас хойш хуанлын 30 хоногт багтаан хийж гүйцэтгэнэ.

 

Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх шинжээч нь дээрх зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэхээ илэрхийлсэн албан хүсэлт, зөвлөх үйлчилгээний зорилго, зорилт, хүрэх үр дүнг илэрхийлсэн хөтөлбөр аргачлал бүхий менежментийн төлөвлөгөө боловсруулан ирүүлэхээс гадна дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:

Хуулийн этгээд бол:

–     Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

–     Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;

–     Татварын өргүй тухай тодорхойлолт /цахимаас авсан/ ;

–     Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тодорхойлолт /цахимаас авсан/;

–     ШШГЕГ-ын өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт;

–     Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт;

–     Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл  /2018,2019,2020 он/ 3 жилээр/;

–     Ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

–     Ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;

–    Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан аудитын дүгнэлтийн хамт /2019, 2020 оны жилийн эцсийн/.

Хувь хүн/баг бол:

–     Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

–     Анкет /СV/;

–     Боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

–     Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/;

–     Багийн хувьд гишүүдийн хамтран ажиллах гэрээ /нотариатаар баталгаажуулсан/.

/Холбогдох тодорхойлолт нь тухайн сонгон шалгаруулалтыг зарласан цаг хугацаанд байх ба өр төлбөргүй байна/

Шинжээчид тавигдах шаардлага, ажлын туршлага:

Ажлын ерөнхий зорилтын хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж, дүгнэлт гаргах багийн бүрэлдэхүүнд эрчим хүчний барилга байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг, төсөв боловсруулах, магадлал хийх, дүгнэлт гаргах эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй, төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, эдийн засгийн үр өгөөжийг тооцох, үнэлэх талаар мэргэшсэн техникийн үйлчилгээ үзүүлж чадахуйц, тухайн салбарт ажиллаж байгаа болон ажлын дадлага, туршлагатай дүгнэлт гаргах чиглэлээр эрх бүхий зөвшөөрөлтэй иргэн, хуулийн этгээд байна.

 

Монгол Улсын Үндсэн хуулиар дэмжигдсэн олон нийтийн эрх ашгийг дээдэлсэн, хууль тогтоомжид нийцсэн зарчмын шаардлагын дагуу ажил гүйцэтгэх этгээд нь ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ бүрэн илэрхийлсэн байх бөгөөд Үндэсний аудитын газартай иж бүрэн түншлэлийн чиглэлээр нэгдмэл сонирхолтойгоор хамтран ажиллана.Үүнд:

 

Барилга байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг төсөл, төсөв боловсруулах, магадлал хийх, дүгнэлт гаргах эрх бүхий төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, эдийн засгийн үр өгөөжийг тооцох, үнэлэх талаар мэргэшсэн техникийн үйлчилгээ үзүүлж чадахуйц, тухайн салбарт ажиллаж байсан ажлын дадлага, туршлагатай мэргэжилтнүүдийг ажиллуулна. Шинжээч нь дараах мэргэжил, мэргэшлийн шаардлагыг хангасан боловсон хүчинтэй байна. Үүнд:

 

 • Барилга, байгууламжийн бүтээц, төлөвлөлтийн инженер;
 • Цахилгааны инженер;
 • Автоматикийн инженер,
 • Дулааны инженер;
 • Сантехник угсралтын инженер;
 • Холбоо, дохиоллын инженер;
 • Эрчим хүчний барилга, байгууламжийн төсөвчин.

 

Шинжээчээр ажиллах боловсон хүчин нь салбартаа мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан зөвлөх зэрэгтэй инженер, эсхүл тэргүүлэх төсөвчин, эсхүл зөвлөх эдийн засагч зэрэгтэй байх;

Шинжээч нь ижил төрлийн ажил үйлчилгээг гүйцэтгэсэн туршлагатай байх.

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтад дүгнэлт гаргах шинжээч нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

 • Санхүү, эдийн засгийн мэргэжилтэй, санхүү, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр 2-с дээш жил шинжилгээ, судалгаа хийж байсан ажлын туршлагатай байх;
 • Судалгааны арга зүй ашиглаж, үнэлгээ, дүгнэлт боловсруулах ур чадвар эзэмшсэн байх.

Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болох ба Түншлэлийн гэрээ байгуулан баталгаажуулж ирүүлэх шаардлагатай.  /Гэрээнд түншлэлийн төлөөлөх эрх бүхий гишүүн болон түншлэлийн гишүүдийг тодорхойлж, түншлэлийн гишүүд тус бүрийн гүйцэтгэх ажил, үүргийг тусгасан байна/

Сонирхсон этгээд нь холбогдох мэдээллийг 2021 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 17 цаг 30 минутаас өмнө авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2021 оны 03 дугаар сарын 31-ний  өдрийн 11 цаг 00 минутын дотор ирүүлнэ үү. Хугацаа хоцорсон мэдүүлгийг хүлээн авахгүй болно.

Мэдүүлгийг цаасан болон цахим /pdf файл/ хэлбэрээр доорх хаягаар илгээнэ үү.

Үндэсний аудитын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн Худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан шинжээч Н.Цэнд-Аюуш tsend-ayushn@audit.gov.mn. Гар утас: 88051068

Захиалагчийн хаяг: 15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3,                                                        Засгийн газрын IV байр, 04 дүгээр давхар,

Үндэсний Аудитын газар, Утас: 26 35 33, www.audit.mn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудио мэдээ

Видео мэдээ

Санал асуулга