banner

 

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

ШИНЖЭЭЧ СОНГОХ ЗАРЛАЛ Дугаар 03-04

2021-03-23

ШИНЖЭЭЧ СОНГОХ ЗАРЛАЛ Дугаар 03-04

2021оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр                                                                                                                                                                                                                       Улаанбаатар хот

Үндэсний Аудитын газар нь “Дархан-Сэлэнгийн бүсэд Уул уурхай, металлургийн цогцолбор байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх Концессийн гэрээний хэрэгжилт (шинэчлэн сайжруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх, барих-шилжүүлэх) сэдвийн хүрээнд Концессын “шинэчлэн сайжруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх төрлөөр хэрэгжүүлсэн “Дархан-Сэлэнгийн бүсэд уул уурхай, металлургийн цогцолбор байгуулах төсөл”-ийн зураг төсөл, төсөв болон ажлын гүйцэтгэлд дүгнэлт гаргах зорилгоор шинжээч сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа  тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хувь хүн/баг/, хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү үйл ажиллагаа нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.11.Төрийн аудитын тухай хуульд заасан аудитад шинжээч оролцуулж, зөвлөх үйлчилгээ авах харилцааг энэ хуулиар зохицуулахгүй гэсэн заалт болон Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/82 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Шинжээч сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журам”-ын хүрээнд хэрэгжих болно

Шинжээч нь Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй концессын “шинэчлэн сайжруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх, барих шилжүүлэх” төрлөөр хэрэгжиж буй “Дархан-Сэлэнгийн бүсэд уул уурхай, металлургийн цогцолбор байгуулах төсөл”-ийн хүрээнд баригдсан “Болд төмөр Ерөө гол” ХХК-ийн Хандгайт өртөөнөөс “Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр” ТӨХК-ийн Төмөртэйн уурхай чиглэлийн 22.9 км төмөр зам, өртөөний хүлээн авах, явуулах зам, салбар замууд, инженерийн байгууламж, дохиолол холбоо, өртөөний байгууламжийн зураг төсөл, төсөвт өртөг нь норм, норматив, стандартын дагуу зохиогдсон эсэх, барилга угсралтын ажлыг зураг, төслийн дагуу чанартай гүйцэтгэсэн эсэх, зураг, төсөл зохиогч болон захиалагчийн хяналт үр дүнтэй хийгдсэн эсэх талаар мэргэжлийн дүгнэлт гаргаж холбогдох зөвлөмж боловсруулах ба дээрх төмөр зам, өртөөний барилга байгууламжийн зураг төсөл, төсөв болон ажлын гүйцэтгэлд дүгнэлт гаргах ажлыг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

 • Барилга, байгууламжийн угсралтын ажлын зураг төсөл нь холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, норм, дүрмийн шаардлагыг хангаж, холбогдох төлөвлөлт, судалгаанд үндэслэсэн эсэхэд шинжээчийн дүгнэлт гаргах;
 • Барилга байгууламжийн ажлын төсөв нь батлагдсан зураг төслийн дагуу холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, жишиг, норм, үнэлгээний дагуу үнэн зөв, бодитой зохиогдож, хянагдсан эсэхэд дүгнэлт гаргах;
 • Барилга байгууламжийн суурь, бүтээц, угсралтын ажил зураг төсөл, техникийн шаардлагын дагуу хийгдсэн эсэх;
 • Барилга байгууламжийн инженерийн шугам сүлжээний гадна, дотор цахилгаан, холбоо дохиоллын шугам сүлжээний угсралтын ажил зураг төсөл, норм норматив, дүрэм, техникийн шаардлагын дагуу хийгдсэн эсэхэд дүгнэлт гаргах;
 • Барилга байгууламжийн инженерийн шугам сүлжээний гадна, дотор дулаан, цэвэр бохир усны ажил, зураг төсөл, норм норматив, дүрэм, техникийн шаардлагын дагуу хийгдсэн эсэхэд дүгнэлт гаргах;
 • Барилга байгууламжийн инженерийн шугам сүлжээний сантехник, салхивчийн тоноглол угсралтын ажил зураг төслийн дагуу хийгдсэн эсэхэд дүгнэлт гаргах;
 • Барилга байгууламжийн гадна орчны тохижилтын ажил зураг төслийн дагуу хийгдсэн эсэхэд дүгнэлт гаргах;
 • Барилга байгууламжийн угсралтын үе шатны ажлуудад захиалагчийн болон зохиогчийн техникийн хяналтыг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн, өгсөн зааварчилгааг хэрэгжүүлж ажилласан байдлыг нягтлан шалгаж, дүгнэлт гаргах;
 • Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах техникийн болон улсын комисс ажилласан бол тэдгээрээс өгсөн үүрэг даалгавар хэрэгжсэн эсэхэд дүгнэлт гаргах;
 • Шинжээчийн дүгнэлт гаргах ажлын явцад орц, материалын тоо хэмжээ, нэр төрөл, чанар, агууламж зэргийн хувьд батлагдаж, хянагдсан төсөв болон бодит гүйцэтгэл хооронд зөрүү илэрсэн тохиолдолд гүйцэтгэлийн өртөгт үзүүлэх нөлөөллийг тогтоож, барилга угсралтын явцад төсөвт гарсан хэмнэлт, хэтрэлтийг тоо хэмжээ болон үнийн дүнгээр гаргах.

Ажлын зорилтын хүрээнд Сангийн яам, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Эрчим хүчний яам, Ашигт малтмал, газрын тосны газар, Үндэсний хөгжлийн газар, салбар хариуцсан төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн захиргааны байгууллага, зураг төсвийг зохиогч, магадлал хийсэн эрх бүхий байгууллага, концесс эзэмшигч, захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэгч, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч аж ахуйн нэгж зэрэг байгууллагуудаас төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, хэрэгжилт, гүйцэтгэлтэй холбоотой шаардлагатай баримт материалыг Үндэсний аудитын газрын аудитын баг гаргуулж өгөх ба, ажлыг гэрээ байгуулснаас хойш хуанлын 30 хоногт багтаан хийж гүйцэтгэнэ.

Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх шинжээч нь дээрх зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэхээ илэрхийлсэн албан хүсэлт, зөвлөх үйлчилгээний зорилго, зорилт, хүрэх үр дүнг илэрхийлсэн хөтөлбөр аргачлал бүхий менежментийн төлөвлөгөө боловсруулан ирүүлэхээс гадна дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:

Хуулийн этгээд бол:

–     Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

–     Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;

–     Татварын өргүй тухай тодорхойлолт /цахимаас авсан/ ;

–     Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тодорхойлолт /цахимаас авсан/;

–     ШШГЕГ-ын өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт;

–     Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт;

–     Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл Сүүлийн 3 жилээр /2018,2019,2020 он/;

–     Ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

–     Ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;

Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан аудитын дүгнэлтийн хамт /2019, 2020 оны жилийн эцсийн/.

Хувь хүн/баг бол:

–     Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

–     Анкет /СV/;

–     Боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

–     Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/;

–     Багийн хувьд гишүүдийн хамтран ажиллах гэрээ /нотариатаар баталгаажуулсан/.

/Холбогдох тодорхойлолт нь тухайн сонгон шалгаруулалтыг зарласан цаг хугацаанд байх ба өр төлбөргүй байна/

Шинжээчид тавигдах шаардлага, ажлын туршлага:

Ажлын ерөнхий зорилтын хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж, дүгнэлт гаргах багийн бүрэлдэхүүнд барилга байгууламжийн /Уул уурхай, металлургийн цогцолбор/ ТЭЗҮ, зураг, төсөв боловсруулах, магадлал хийх, дүгнэлт гаргах эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй, төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, эдийн засгийн үр өгөөжийг тооцох, үнэлэх талаар мэргэшсэн техникийн үйлчилгээ үзүүлж чадахуйц, тухайн салбарт ажиллаж байгаа болон ажлын дадлага, туршлагатай дүгнэлт гаргах чиглэлээр эрх бүхий зөвшөөрөлтэй иргэн, хуулийн этгээд байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулиар дэмжигдсэн олон нийтийн эрх ашгийг дээдэлсэн, хууль тогтоомжид нийцсэн зарчмын шаардлагын дагуу ажил гүйцэтгэх этгээд нь ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ бүрэн илэрхийлсэн байх бөгөөд Үндэсний аудитын газартай иж бүрэн түншлэлийн чиглэлээр нэгдмэл сонирхолтойгоор хамтран ажиллана.

Шинжээчээр ажиллах боловсон хүчин нь салбартаа мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан зөвлөх зэрэгтэй инженер, эсхүл тэргүүлэх төсөвчин, эсхүл зөвлөх эдийн засагч зэрэгтэй байх;

Шинжээч нь ижил төрлийн ажил үйлчилгээг гүйцэтгэсэн туршлагатай байх.

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтад дүгнэлт гаргах шинжээч нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

 • Санхүү, эдийн засгийн мэргэжилтэй, санхүү, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр 2-с дээш жил шинжилгээ, судалгаа хийж байсан ажлын туршлагатай байх;
 • Судалгааны арга зүй ашиглаж, үнэлгээ, дүгнэлт боловсруулах ур чадвар эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай байх.

Нууцлал: Шинжээч нь ажлын явцад олж авсан болон мэдсэн төр, байгууллага, хувь хүний нууцад хамаарах мэдээллийн нууцлалыг хадгалах ба гэрээгээр тохиролцсон ажилд оролцож дүгнэлт гаргах үйлчилгээ үзүүлэхдээ мэргэжлийн болон ёс зүйн өндөр түвшинд шударгаар хийж төрийн аудитын байгууллагын ажилтны ёс зүйн дүрмийг нэгэн адил даган мөрдөж ажиллана.

Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болох ба Түншлэлийн гэрээ байгуулан баталгаажуулж ирүүлэх шаардлагатай.  /Гэрээнд түншлэлийн төлөөлөх эрх бүхий гишүүн болон түншлэлийн гишүүдийг тодорхойлж, түншлэлийн гишүүд тус бүрийн гүйцэтгэх ажил, үүргийг тусгасан байна/

Сонирхсон этгээд нь холбогдох мэдээллийг 2021 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 17 цаг 30 минутаас өмнө авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2021 оны 03 дугаар сарын 31-ний  өдрийн 11 цаг 00 минутын дотор ирүүлнэ үү. Хугацаа хоцорсон мэдүүлгийг хүлээн авахгүй болно.

Мэдүүлгийг цаасан болон цахим /pdf файл/ хэлбэрээр доорх хаягаар илгээнэ үү.

Үндэсний аудитын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн Худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан шинжээч Н.Цэнд-Аюуш tsend-ayushn@audit.gov.mn. Гар утас: 88051068

Захиалагчийн хаяг: 15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3,                                                        Засгийн газрын IV байр, 04 дүгээр давхар,

Үндэсний Аудитын газар, Утас: 26 35 33, www.audit.mn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудио мэдээ

Видео мэдээ

Санал асуулга