САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу нийт 370 санхүүгийн тайланд аудит хийхээс 113 санхүүгийн тайланг түүвэрт хамруулж, 218 төсөвт байгууллага, 28 төсвийн төвлөрүүлэн захирагч, 7 төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж, нийт 253 санхүүгийн тайланд санал дүгнэлт гаргаж, санхүүгийн тайлангийн аудитыг хуулийн хугацаанд бүрэн гүйцэтгэлээ.

Аудитад Зуунмод Мах боловсруулах үйлдвэр ОНӨААТҮГ нь аймгийн ИТХ-ын 2019 оны 12 тогтоолоор дуудлагаар худалдах шийдвэр гарч, 2020 оны 9 дүгээр сард худалдагдсан, Төв Эрдэнэс ОНӨААТҮГ-ын гүйцэтгэх захирал томилогдоогүй, ашигт малтмалын нөөц тогтоолгохоор Ашигт малтмалын газрын Эрдэс баялгийн зөвлөлийн хуралд өргөн бариад шийдвэр ирээгүйгээс үйл ажиллагаа явуулаагүй, Батсүмбэр сумын Майндсет, Аз жаргалтай үрс зэрэг хувийн хэвшлийн 2 цэцэрлэг нь үйл ажиллагаа явуулаагүй шалтгаанаар аудитад хамрагдаагүй байна.

Аудитаар санал дүгнэлт гаргасан 253 санхүүгийн тайлангаас “Зөрчилгүй” 233, “Хязгаарлалттай” 20 /Сэргэлэн сумын ТТЗ, Төв аймгийн Баян суман дахь СМДӨАЭАХХГазар, Заамар, Зуунмод сумдын ИТХ, Мөнгөнморьт, Өндөрширээт, Эрдэнэ, Сэргэлэн, Бүрэн, Заамар, Борнуур сумдын ЗДТГ, Батсүмбэр, Заамар, Баян-Өнжүүл сумдын Хүн эмнэлэг, Борнуур, Бүрэн сумдын ЕБС, Борнуур, Бүрэн сумдын Цэцэрлэг, Батсүмбэр, Мөнгөнморьт сумдын Ойн анги/ санал дүгнэлт өгөгдлөө.

2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар нийт 46,443.0 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил илрүүлснээс 22,733.0 сая төгрөгийн алдааг залруулж, 784.2 сая төгрөгийн зөрчилд 56 төлбөрийн акт тогтоож, 14,544.5 сая төгрөгийн зөрчилд 180 албан шаардлага, 132.3 сая төгрөгийн 1 асуудлыг шалгуулахаар хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж,  8,249.0 сая төгрөгийн  алдаа, зөрчилд 566 зөвлөмжийг удирдлагад хүргүүллээ.

 

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ