ТӨВ АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНЫ ЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛД АУДИТ ХИЙЖ БАЙНА.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3, 6.6-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд, МУЕА-ын А/28 дугаар тушаалын дагуу “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгуулийг зохион байгуулахтай холбогдуулан улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн Төв аймгийн Сонгуулийн хорооны сонгуулийн зардлын тайланд аудит хийж дүгнэлт гаргах” төлөвлөгөөг баталж, аймаг, сумдын 28 Сонгуулийн хорооноос 33 боть баримт материал, зардлын нэгтгэсэн тайлан ирүүлснийг аудиторуудад хуваарилан гүйцэтгэлийн үе шатанд хэрэгжүүлж байна.