ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙВ.

Төрийн аудитын байгууллагын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо, чиг үүргийн хэрэгжилт” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөө, зорилго, хамрах хүрээг танилцуулах аудитын нээлтийг зохион байгууллаа.

Аудитын нээлтэд Дарга, Тэргүүлэх аудитор, Аудитын менежер, ахлах аудиторууд, аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга болон албан хаагчид оролцлоо.