“Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо, чиг үүргийн хэрэгжилт” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг зохион байгууллаа.

Төрийн аудитын байгууллагын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо, чиг үүргийн хэрэгжилт” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг зохион байгууллаа. Аудитын нээлтэд Дарга, Тэргүүлэх аудитор Ц.Нармандах, Аудитын менежер Б.Эрдэнэ, ахлах   аудитор Б.Буян-Ундрах, аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга Д.Сайзмаа болон албан хаагчид оролцлоо. 

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ