“Ерөнхийлөгчийн сонгууль зохион байгуулахтай холбогдсон улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн зардлын төлөвлөлт, зарцуулалт, гүйцэтгэлд”-д гүйцэтгэлийн аудит хийж тайланг аймгийн Сонгуулийн хороонд хүргүүллээ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны А/28 дугаар тушаалаар батлагдсан аудитын төлөвлөгөө, Булган аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгууль зохион байгуулах зардлын гүйцэтгэлд ”-д гүйцэтгэлийн аудит хийж тайланг аймгийн Сонгуулийн хороонд хүргүүллээ.

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд аймгийн хэмжээнд 70 хэсгийн хороо байгуулж аймаг, сумдын сонгуулийн хороонд 98 гишүүд, хэсгийн хороонд 612, аймгийн мэдээлэл технологийн багт 5, сумын мэдээлэл технологийн багийн гишүүн 86 нийт 812 төрийн албан хаагч ажилласан байна.

Сонгууль зохион байгуулахтай холбоотой гарах зардлыг Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасныг баримтлан аймгийн хэмжээнд сонгуульд зарцуулагдах төсөв, санхүүжилтийг хүн ам, нутаг дэвсгэрийн байршлаар нь 534469.0 мянган төгрөгийг 16 зардалд төлөвлөн 524503.1 мянган төгрөгийг зарцуулж үлдэгдэл 9965.9 мянган төгрөгийг буцаан төвлөрүүлсэн байна.