Төрийн аудитын байгууллага “Нээлттэй аудит” цахим сайтыг танилцууллаа

Үндэсний аудитын газраас “Нээлттэй аудит” мэдээллийн портал сайтын үйл ажиллагааг өнөөдөр /2021.12.28/ эхлүүлж, олон нийтэд танилцуулж байна. Төрийн аудитын байгууллага мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж, өөрийн (https://audit.mn/) цахим хуудсаараа дамжуулан иргэд, олон нийтэд мэдээ мэдээллээ нээлттэй, ил тод хүргэсээр ирсэн билээ. Тэгвэл өнөөдрөөс эхлэн иргэд, олон нийтэд зориулан шинээр танилцуулж буй “Нээлттэй аудит” (http://open.audit.mn) портал сайтаас Төрийн аудитын байгууллагын аудитын тайлангуудыг дэлгэрэнгүй, хураангуй, визуал зэрэг олон төрлийн хувилбараар хүлээн авах болон холбогдох бусад мэдээлэлтэй цаг алдалгүй танилцах боломж бүрдлээ.

Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 онд шинэчлэн баталсан Төрийн аудитын тухай хуульд Төрийн аудитын байгууллага нь хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ ил тод, нээлттэй байдлыг сахин ажиллаж, төрийн байгууллага болон иргэд, олон нийттэй үр нөлөөтэй харилцах, хамтын ажиллагааг шинэ түвшинд гаргах зохицуулалтыг тусгасны дагуу тодорхой үе шаттай ажлуудыг хэрэгжүүлж эхлээд байна.

Түүнчлэн Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын хараа 2050”-д тусгагдсан цахим технологид тулгуурласан иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээнд бүрэн шилжих, төр хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлтэй уялдуулан  Төрийн аудитын байгууллага 2021 оныг “Аудитыг цахимжуулж нэгтгэн удирдах, тогтолцоог бүрдүүлж төлөвшүүлэх бодлогын жил” болгон зарласан.

Энэ хүрээнд аудитын үйл ажиллагаанд иргэдийн мэдээллийг ашиглах, харилцагч талуудтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх, эргэх холбоог сайжруулах зорилгоор Европын холбооны Итгэлцлийн сангийн санхүүжилтээр Дэлхийн банкнаас хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад Засаглалыг бэхжүүлэх нь” төслийн шугамаар http://open.audit.mn сайтын үйл ажиллагааг  эхлүүлж байна.

“Нээлттэй аудит” портал сайтаар дамжуулан нийтийн эрх ашгийг хөндсөн, олон нийтийн анхаарлын төвд буй асуудлаар аудит хийх сэдвийн санал болон Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой санал хүсэлтээ Төрийн аудитын байгууллагад цахимаар илгээх боломжтой.

Аудитад иргэд, олон нийтийн оролцоог хангаснаар санхүүгийн ил тод байдлыг сайжруулах, төсвийн орлого бүрдүүлэлт, зарцуулалтад тавих хяналтыг нэмэгдүүлж, авлигыг бууруулах, ядуурлыг багасах зэрэг бодит үр дүнд хүрч буй олон улсын сайн туршлага бий. Иймээс Төрийн аудитын байгууллага “Нээлттэй аудит” портал сайтдаа дараагийн аудитын сэдэв сонгоход иргэд олон нийтийн саналыг тусгаж, мэдээлэл авах, аудитаар өгсөн зөвлөмж, акт, албан шаардлагын хэрэгжилтийн биелэлтэд тавих хөндлөнгийн хяналтыг нэмэгдүүлэхийг зорьж байна.

Энэхүү портал сайтын үйл ажиллагааг эхлүүлснээр төрийн хяналтын чиг үүргийг хараат бусаар хэрэгжүүлэх, иргэдийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх цаашлаад “САЙН ЗАСАГЛАЛ”-ыг бэхжүүлж, иргэдийн амьдралыг сайжруулах чухал алхам болж байна.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ