“Аудитаар нотлогдсон үнэн” нэвтрүүлэг

Эрчим хүчний дамжуулалт, түгээлт, үнэ тарифын зохицуулалт, үр нөлөө сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын хүрээнд бэлтгэсэн “Аудитаар нотлогдсон үнэн” нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзнэ үү.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ