МОНГОЛ УЛСАД ТӨРИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА ҮҮСЭЖ ХӨГЖСӨНИЙ 100 ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛСАН ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УДИРДАМЖ

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Хурлын зорилго:

Төрийн аудитын хөгжлийн өнөөгийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашдын чиг хандлага, шийдлийг тодорхойлоход судлаач эрдэмтэн, мэргэжилтнүүдийн саналыг авч төрийн аудитын хэтийн бодлого, чиглэлийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Хамрах хүрээ:

Төрийн аудитын байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн албан хаагчид, харилцагч талууд, эрдэм шинжилгээ, сургалт, судалгааны байгууллагуудын эрдэмтэн, судлаачид, иргэний нийгмийн байгууллагууд, хувийн аудитын компанийн аудиторууд оролцоно. Оролцогчдыг 3 түвшинд ангилан ангилал тус бүрээс шилдэг 5 хүртэл илтгэлийг шалгаруулна.

Оролцогчдын ангилал:

 1. ТАБ-ын харилцагч талууд
 2. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагууд
 3. ТАБ-ын албан хаагчид

Ангилал I. Төрийн аудитын байгууллагын харилцагч талууд болох УИХ, төрийн төв байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, хувийн аудитын компаниудыг хамруулна.

Ангилал II. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны хүрээлэн, төрийн бус байгууллагын эрдэмтэн судлаач, их, дээд сургуулийн багш, судлаачид, Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтийн багш, судлаачдыг хамруулна.

Ангилал III. Төрийн аудитын байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, тэдгээрийн албан хаагчид, багийн төлөөллийг хамруулна.

Холбогдох байгууллагууд, эрдэмтдэд, судлаачдад урилга/захидлыг сэдвийн саналын хамт хүргүүлж, оролцуулах ба тэдгээрийн судалгааны ажил, өгүүлэл, эрдэм шинжилгээний бүтээлийг хүлээн авч, сонгон шалгаруулалт явуулна. Дотоодын албан хаагчдын боловсруулсан тайлан, төрийн аудитын хөгжлийг боловсронгуй болгох санаачилгад үндэслэгдсэн бүтээл, илтгэлийг эрдэм шинжилгээний ажлын түвшинд авч үзнэ.

Шалгарсан бүтээлийг хэлэлцүүлгийн сэдэв, хамрах хүрээний агуулгаар 3 ангилалд хуваарилан онол, практикийн бага хурлаар хэлэлцүүлнэ.

ХОЁР. ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Зохион байгуулалтын хэлбэр, үе шат:

Төрийн аудитын хөгжлийн өнөөгийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашдын чиг хандлага, хөгжлийн сорилт, шийдлийг тодорхойлох онол практикийн бага хурлыг хоёр үе шаттайгаар ажлын хэсэг зохион байгуулна.

Нэгдүгээр үе шат:

 • “Онол, практикийн бага хурал”-ын бүтээлийг ажлын хэсэг 2022 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэл хүлээн авна. Бүтээл шалгаруулах комисс ирүүлсэн материалуудаас “Онол практикийн бага хурал”-д хэлэлцүүлэх илтгэлүүдийг сонгон шалгаруулна.

Хоёрдугаар үе шат:

 • “Онол, практикийн бага хурал”-ыг 2022 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу Үндэсний аудитын газар зохион байгуулна.

ГУРАВ. ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН СЭДЭВ, ХАМРАХ ХҮРЭЭ

 1. “Сайн засаглал”-ын тогтолцооны төлөвшил – Институтүүдийн хяналт, оролцоо
 • Төрийн хяналт шалгалт ба Төрийн аудит /онол, практикийн асуудал/
 • Монгол улсын төрийн байгууллагуудын дотоод хяналт, үр нөлөө
 • Төсөв, төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг үнэлэх асуудал
 • Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр нөлөө
 • Иргэний мэдэх эрхийн хэрэгжилт, засаглалын ил тод байдал
 • Цахим шилжилт-төрийн үйлчилгээний хүртээмж, ил тод байдал
 • Төрийн албаны хүний нөөцийн бодлого, стратеги сонгон шалгаруулалт
 • Бусад /Зорилтын хүрээний чөлөөт сэдэв/
 1. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт ба хэрэгжилтийн хяналт – Институтүүдийн оролцоо
 • Төрийн хяналт шалгалт ба Төрийн аудит /онол, практикийн асуудал/
 • Үр дүнд суурилсан төсвийн төлөвлөлтийн асуудал, шийдэл
 • Хөгжлийн төлөвлөлтийн хэрэгжилт, түүний асуудал, шийдэл
 • Хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд улс орнуудын Аудитын дээд байгууллагын хүлээх үүрэг, сайн туршлага
 • Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг дэмжихэд улс орнуудын Аудитын дээд байгууллагын хүлээх үүрэг, сайн туршлага
 • Бусад /Зорилтын хүрээний чөлөөт сэдэв/
 1. Төрийн аудитын хөгжил, цаашдын чиг хандлага
 • Төрийн хяналт шалгалт ба Төрийн аудит /онол, практикийн асуудал/
 • Монгол Улсын төрийн хяналтын байгууллагын түүхэн хөгжил, эрх зүйн орчин
 • Төрийн аудитын байгууллагын бодлого стратегийн хэрэгжилт, цаашид анхаарах асуудал
 • Төрийн аудитын арга зүй, стандартын хэрэгжилт, анхаарах асуудал
 • Төрийн аудитад цахим шилжилтийг нэвтрүүлэх нь: хэрэгцээ, шаардлага, хүндрэл бэрхшээл
 • Төрийн аудитын сайн туршлага, шинэлэг аудит
 • Нутгийн удирдлагын төрийн санхүү, төсвийн хяналтыг сайжруулах асуудалд
 • Тулгуур аудит буюу хууль тогтоомжийн дагуу төрийн санхүү, төсвийн хяналтын үр нөлөө, цаашид анхаарах асуудал
 • Төрийн аудитын байгууллагын бодлогоор гүйцэтгэх аудитын үр нөлөө, цаашид анхаарах асуудал
 • Чигч шударга байдал, ёс зүйн аудит
 • Иж бүрэн байдлын аудит /аудитын төрөлжилт ба аудитын элемент, шалгуур үзүүлэлт, горим, арга зүйг хослуулах ба хавсран гүйцэтгэх аудит/
 • Бусад /Зорилтын хүрээний чөлөөт сэдэв/

ДӨРӨВ. БҮТЭЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ

Онол, практикийн бага хуралд оролцох бүтээлийг info@audit.gov.mn цахим шуудангаар 2022 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийг дуустал хүлээн авах болно.

Үндэсний аудитын газар

“Онол, практикийн бага хурал” зохион байгуулах Ажлын хэсэг

Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-1,

Засгийн газрын 4 дүгээр байр;

Лавлах утас: 11-324653

Э-мэйл хаяг: info@audit.gov.mn