УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2021 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”-Д АУДИТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ

“Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д аудит хийж гүйцэтгэлээ.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/29 дүгээр тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-ний дагуу “Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д гүйцэтгэлийн аудитыг нэгдсэн удирдамжаар хийж, тайланг холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ.

Аудитад Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар, Нийслэлийн Авто замын газар, Нийслэлийн Боловсролын газар, Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт удирдлагын газар, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, “НХОГ” ОНӨААТҮГ, 9 дүүргийн ЗД болон холбогдох газрууд хамрагдсан.

Аудитын дүнд үндэслэн холбогдох байгууллагуудад давхардсан тоогоор нийт 26 зөвлөмжийг хүргүүлээд байна.

Аудитын 3 дугаар хэлтэс

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ