“ТӨРӨӨС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ, АЖЛЫН БАЙРЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”-Д АУДИТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ

“Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн”-д аудит хийж гүйцэтгэлээ.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/29 дүгээр тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-ний дагуу “Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн”-д гүйцэтгэлийн аудитыг нэгдсэн удирдамжаар хийж, тайланг холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ.

Аудитад Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, нийслэлийн 9 дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүд болон холбогдох газрууд хамрагдсан.

Аудитын дүнд үндэслэн холбогдох байгууллагуудад давхардсан тоогоор нийт 17 зөвлөмжийг хүргүүлээд байна.

Аудитын 3 дугаар хэлтэс

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ