Улсын Их Хурлын тогтоол

д/д Тогтоолын нэр Дугаар Огноо
1

Үндэсний аудитын газрын 2020 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв батлах тухай УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны тогтоол

05 2019.04.23
2

Үндэсний аудитын газрын 2021 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв батлах тухай УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны тогтоол

05 2020.05.12
3

“Аудитын сэдэв батлах тухай” Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын тушаал

А/15 2021.02.18
4

Төрийн аудитын байгууллагаас 2022 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв батлах тухай УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны тогтоол

06 2021.12.14
5

“Аудитын сэдэв батлах тухай” Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын тушаал

А/11 2022.01.18
6

Төрийн аудитын байгууллагаас 2023 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв батлах тухай УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны тогтоол

09 2022.12.07
7

“Аудитын сэдэв батлах тухай” Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын тушаал

А/02 2023.01.06
8

Төрийн аудитын байгууллагаас 2024 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв батлах тухай УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны тогтоол

08 2023.06.14
9

“Аудитын сэдэв батлах тухай” Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын тушаал

А/100 2023.10.05