ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, СТАТИСТИК МЭДЭЭГ ХОЛБОГДОХ НЭГЖҮҮДЭД ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

         Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газар МУЕА-ын 2021 оны А/105 дугаар тушаалаар баталсан “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах журам”-ын дагуу 2022 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайланг Үндэсний аудитын газрын Захиргаа удирдлагын газар болон ХШҮДАГ-т, үйл ажиллагааны тайлан, статистик мэдээг ХБТГ-т тус тус хугацаанд нь хүргүүллээ.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ