ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

                Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны 06 дугаар тогтоол, “Аудитын төлөвлөгөө батлах тухай” Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаал, Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн удирдамжийн дагуу “Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг”-т хийсэн Гүйцэтгэлийн аудитын тайланг төлөвлөсөн хугацаанд Үндэсний аудитын газрын Аудитын гуравдугаар газар, аймгийн Засаг дарга, Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар болон Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын захирлуудад тус тус хүргүүллээ.