ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Шинжээчээр хамтран ажиллах урилга

Үндэсний аудитын газар нь Монгол Улсын 2023 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт өгөх аудитын хүрээнд “Монгол Улсын УИХ-д өргөн мэдүүлсэн 2023 оны Монгол Улсын жилийн төсвийн төсөлд төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, төсвийн зарлагыг бууруулах, төсвийн санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэх талаар дүгнэлт гаргах”, аудитын багт мэргэжлийн  туслалцаа үзүүлэх зорилгоор шинжээч сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулан хамтран ажиллах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хувь хүн(баг), хуулийн этгээдийг санал ирүүлэхийг урьж байна.

Шинжээч нь ҮАГ-АД/22-025 дугаар ажлын даалгаврын дагуу “Эрдэнэт” ТӨҮГ-ын экспортод гаргаж буй зэс-молибдений баяжмалд агуулагдах дагалдах ашигт малтмалын нэр төрөл, агуулга, тоо хэмжээг тодорхойлж, дагалдах ашигт малтмалын үйлдвэрлэлийн үр ашгийг тооцон, Эрдэнэт ТӨҮГ, Гаалийн ерөнхий газар, Геологийн төв лабораторийн зарим үйл ажиллагааг бүрэн хамруулж, гэрээт ажлыг 2022 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.

Шинжээч нь ажлын даалгаварт тусгагдсан дараах ажилбаруудыг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

  1. Холбогдох төрийн захиргааны байгууллагуудын хянаж, хүлээн авсан “Эрдэнэтийн овоо” зэс-молибдений ордын нөөцийн бүх тайлангуудад дүн шинжилгээ хийж, дагалдах ашигт малтмалын нэр төрлийг тодорхойлох;
  2. Гаалийн байгууллага болон “Эрдэнэт” ТӨҮГ-ын зүгээс үйлдвэрлэсэн баяжмалд хийж буй лабораторийн шинжилгээнд дүгнэлт өгөх, (үндсэн болон дагалдах элементийн талаар);
  3. Үйлдвэрлэсэн баяжмалаас дээж авч хөндлөнгийн лабораторид шинжлүүлэх (дагалдах ашигт малтмалын нэр төрөл, агуулга);
  4. “Эрдэнэт” ТӨҮГ-ын сүүлийн 10 жилийн байдлаар экспортолсон баяжмалд агуулагдах дагалдах ашигт малтмалын тоо хэмжээний талаар тойм тооцоо хийх;
  5. Баяжмалд агуулагдах дагалдах ашигт малтмалыг ялган авах боломж, эдийн засгийн үр ашиг, үнэ ханшийн талаар дүгнэлт гаргах.

Шинжээч нь ажлын даалгаварт тусгасан ажлыг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэж, гэрээт ажлын зорилт үр нөлөөтэй байгаа эсэхийг хянан үзэж дүгнэлт гаргаж, үр дүнг гүйцэтгэх ажил, үүрэг тус бүрээр бүлэглэж тусгасан шинжээчийн тайланг бэлтгэх ба,  дүгнэлт гаргах явцад илэрсэн алдаа зөрчил, тэдгээрийн учир шалтгаан, үр дагавар, эрсдэлд хийсэн дүн шинжилгээний үр дүнгээс гадна цаашид анхаарах асуудлын талаар зөвлөмж, санал боловсруулж, холбогдох судалгаа, тооцоолол, бусад нотлох зүйлс, ажлын баримт материалыг цаасан болон цахим хэлбэрээр гэрээнд заасан хугацаанд аудитын багт хүлээлгэн өгнө.

Шинжээчийн баг нь уул уурхай, ашигт малтмалын салбар, олон улсын чиг хандлагын талаар өргөн мэдлэгтэй, зохих мэдээллийн сан бүрдүүлсэн, макро эдийн засаг, төсөв, санхүү, бизнес, гэрээ хэлцлийн талаар зохих мэдлэгтэй, судалгаа, шинжилгээ тооцоолол, дүгнэлт гаргах чадвартай иргэн, хуулийн этгээд байж болно.

Мэдээллээ ирүүлж буй шинжээч нь дээрх зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэхээ илэрхийлсэн албан хүсэлт, санхүүгийн дэлгэрэнгүй санал ирүүлэх бөгөөд, урилгад хавсаргасан маягтаар нэмэлт мэдээлэл ирүүлэхээс гадна дараах мэдээллийг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

Хуулийн этгээд бол:

–    Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

–    Татварын өргүй тухай тодорхойлолт/;

–    Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тодорхойлолт/;

–    Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт;

–    Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл сүүлийн 3 жилээр (2019, 2020, 2021 он);

–    Ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

–    Ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа (сүүлийн 1 жилээр);

–    Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан аудитын дүгнэлтийн хамт (2020, 2021  оны  жилийн эцсийн).

Хувь хүн/баг бол:

–      Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

–      Анкет (СV);

–      Боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

–      Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл (сүүлийн 3 жилээр);

–      Багийн хувьд гишүүдийн хамтран ажиллах гэрээ. (нотариатаар баталгаажуулсан байх).

Шинжээчид тавигдах шаардлага:

Шинжээч нь аудитын баг болон Үндэсний аудитын газартай нэгдмэл сонирхолтойгоор хамтран ажиллаж, аудитын үйл ажиллагаанд оролцохдоо аудитад хамрагдах байгууллагуудтай ашиг сонирхлын зөрчилгүй, албаны болон төрийн нууцыг задруулахгүй гэдгээ бүрэн илэрхийлсэн дараах шаардлагыг хангасан хувь хүн, баг, хуулийн этгээд байна. Үүнд:

  • Геологич, геологи, уул уурхайн эдийн засагч мэргэжилтэй, магистр буюу түүнээс дээш зэрэгтэй;
  • Салбартаа 10 буюу түүнээс дээш жил ажилласан, нөөцийн тайлан, олборлох болон баяжуулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ боловсруулах, минералоги, минераграфийн шинжилгээ хийж байсан ажлын туршлагатай;
  • Уул уурхайн салбарын мэргэшсэн эсвэл зөвлөх зэрэгтэй бол давуу тал болно.

Сонирхсон этгээд нь холбогдох мэдээллийг 2022 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө авч болох бөгөөд мэдээллээ 2022 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 10 цаг 00 минутын дотор (tsend-ayushn@audit.gov.mn, info@audit.gov.mn)  цахим хаягаар, pdf файл хэлбэрээр ирүүлнэ үү.

Хариуцсан ажилтан: Үндэсний аудитын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн Худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан шинжээч Н.Цэнд-Аюуш. Гар утас: 88051068

Захиалагчийн хаяг: 15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3,

Засгийн газрын IV байр, 409 тоот өрөө. Үндэсний Аудитын газар, Утас: 51-26 35 33. www.audit.mn.

ЭНД дарж хавсралт маягтыг татаж авна уу.

ЭНД дарж ажлын даалгавартай танилцана уу.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ