Байгууллагын дүрэм журам

д/дДүрэм, журмын нэр ДугаарОгноо
1“Төрийн аудитын байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”А/482017.03.21
2“Санхүүгийн тайланд аудит хийх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журам”А/1912017.10.26
3“Төрийн аудитын байгууллагаас санхүүгийн тайланд аудит хийх журам”А/1242018.05.16
4Төрийн аудитын байгууллагын ажилтны мөрдөх ёс зүйн дүрэм А/2102018.11.21
5“Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд оролцож байгаа нам, эвсэл, нэр дэвшигч сонгуулийн зардлын тайлан гаргах, зардлын тайланд аудит хийх, хянах, дүнг нийтэд мэдээлэх, танилцуулах журам”А/45


2020.05.21
6Шинжээч сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журамА/822020.10.23

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ