Байгууллагын дүрэм журам

д/д Дүрэм, журмын нэр  Дугаар Огноо
1 УИХ-ын сонгуульд оролцож байгаа нам, нэр дэвшигчид сонгуулийн зардлын тайлан гаргах А/45 2020.05.21
2 Шинжээч сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах А/82 2020.10.23
3 Санхүүгийн тайланд аудит хийх хуулийн этгээдийн ажлын гүйцэтгэлийг хянах, үнэлэх, баталгаажуулах А/81 2020.10.23
4 Төрийн аудитын байгууллагаас аудит хийх журам А/106 2020.12.22
5 Албан шаардлага өгөх, төлбөрийн акт тогтоох А/95 2020.12.09
6 Нөлөөллийн мэдүүлэг хөтлөх журам  А/93 2020.12.09
7 Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм А/52 2021.04.13
8 Төрийн аудитын байгууллагын мэдээлэл авах журам А/27 2023.03.15
9 Аудитад цахим мэдээллийн нэгдсэн системийг ашиглах журам А/88 2023.09.15