Дорноговь ТАГ – 2022 оны Дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалтуудыг зохион байгууллаа

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2022 оны Дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу доорх сургалтуудыг зохион явууллаа.

-Аудитор Л.Равдандорж, аудитор Б.Алтанзул – “Гүйцэтгэлийн аудитын заавар, аргачлал /Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны А/69 дүгээр тушаал/;

-Аудитор Д.Дэмбэрэлсүрэн – “Хувь хүний хөгжлийн сургалт – Ажлын цаг ашиглалт”;

-Гэрээт аудитор М.Дүүрэнжаргал – “Хувь хүний хөгжлийн сургалт – харилцаа, хамт олны уур амьсгал, ажлын идэвхжүүлэлт, багаар ажиллах чадвар”;

-Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтэн – “Гэр бүлийн харилцаа, хүүхдийн хүмүүжил” сэдэвт сургалтуудад бүх албан хаагчид бүрэн хамрагдсан.