Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газартай түншийн үнэлгээг хамтран зохион байгуулав.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/01 дүгээр тушаалаар Төрийн аудитын байгууллагын 2022 оны “Аудитын чанарын хяналтын үр нөлөөг сайжруулах” зорилт, “Төрийн аудитын байгууллагын 2022 оны зорилтыг хангах төлөвлөгөө”-ний 4.9, Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудиторын баталсан “Аудитын чанарын хяналтын үр нөлөөг сайжруулах” жилийн ажлын төлөвлөгөө,  Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудиторын баталсан  “Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төрийн аудитын байгууллагын 2022 онд дэвшүүлсэн “Аудитын чанарын хяналтын үр нөлөөг сайжруулах” зорилт, “Шууд тайлагнах болон нотлох ажилд хамаарах аудитын түвшинд үнэлгээ хийж, сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, тайлагнах” зэрэг 2022 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлын хүрээнд түншийн үнэлгээг Баянхонгор аймагт  2022.09.23-ний өдөр зохион байгуулав.

Түншийн үнэлгээний ажлын хүрээнд нотлох болон шууд тайлагнах аудитын ажлын баримтад үнэлгээ хийж цаашид анхаарах асуудал болон сайн туршлагыг ажилдаа авч хэрэгжүүлэх үр дүнтэй уулзалт боллоо.