Үндэсний аудитын газрын Чанарын баталгаажуулалтын газраас Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын чанарын удирдлагын тогтолцооны болон аудитын түвшинд чанарын баталгаажуулалт хийлээ.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан төлөвлөгөөний дагуу Үндэсний аудитын газрын Чанарын баталгаажуулалтын газраас аудитын менежер Н.Батсайхан, ахлах аудитор Б.Өлзий, Ү.Төгсжаргал, Г.Цогтбаатар, Ч.Ариунаа нар Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газарт 2022 оны 09 дүгээр сарын 19-ны өдрөөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 24-ны өдрийн хооронд ажиллаж чанарын удирдлагын тогтолцооны болон аудитын түвшинд чанарын баталгаажуулалт хийлээ.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газарт ажиллаж үнэтэй санал, зөвлөмж өгсөн Чанарын баталгаажуулалтын газрын хамт олондоо баярлалаа.