ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

 1. Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8 дахь заалт, Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7 дахь заалтыг тус тус үндэслэн шалгагдагч этгээдийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гүйцэтгэх зорилгоор аудитын үйл ажиллагаанд гэрээний үндсэн дээр оролцох хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул оролцох хүсэлтэй аудитын хуулийн этгээдийг мэдээллээ ирүүлэхийг урьж байна.
 2. Санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэх аудитын хуулийн этгээд нь Төсвийн шууд захирагчийн бэлтгэсэн 2022 оны санхүүгийн тайланг УСНББОУС, СТОУС, НББОУС болон тэдгээрт нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын холбогдох заавар, журамд нийцүүлэн үнэн зөв гаргасан эсэх талаар дүгнэлт гаргаж баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэнэ.

Аудитыг Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9-д заасан цаглаварт хугацаанд багтаан төрийн аудитын байгууллагын хянан удирдах ажилтнуудаар хянуулсан аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлнэ.

Аудитад шалгагдагч этгээдийн 2022 оны санхүүгийн тайлан, тодруулгууд, ерөнхий дэвтэр, журнал, анхан шатны баримт шаардлагатай бусад баримтуудыг хамруулна.

 1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй шинжээч нь дараах материалыг ирүүлнэ. Үүнд:
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Татварын тодорхойлолт /цахим/;
 • Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт/аудитын байгууллагын/;
 • ШШГЕГ-ын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт;
 • Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт;
 • ММНБИ-ын тодорхойлолт;
 • Гүйцэтгэсэн адил төсөөтэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/;
 • Үндсэн ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Гэрээгээр гүйцэтгэх аудитын багийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл /аудиторын батламж, нийгмийн даатгалын тодорхойлолт, сонирхлын зөрчилгүй/
 • Үндсэн ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;
 • Санхүүгийн тайлан баталгаажсан /сүүлийн 2 жилээр/
 1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдрийн 11:00 цагаас 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10:00 цагийнхооронд авч болох бөгөөд материалаа дор дурдсан хаягаар 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө цахим  хэлбэрээр Bayankhongor@audit.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

 

 

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ХОЛБОО БАРИХ УТАС: 70442584,99007576, 70442424, 99442140