Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

 

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8 дахь заалт, Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7 дахь хэсгийг  тус тус үндэслэн, “Шалгагдагч этгээдийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гүйцэтгэх  аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах” гэж байгаа тул оролцох хүсэлтэй аудитын үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдийг мэдээллээ ирүүлэхийг урьж байна.

Санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэх аудитын хуулийн этгээд нь Төсвийн шууд захирагч, Төрийн өмчит болон Төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд, Төсөл, хөтөлбөрийн нэгжийн 2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийг Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС, СТОУС, НББОУС болон тэдгээрт нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын холбогдох заавар, журамд нийцүүлэн үнэн зөв гаргасан эсэх талаар дүгнэлт гаргаж баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэнэ.

Аудитыг Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9-д заасан цаглабарт хугацаанд багтаан төрийн аудитын байгууллагын хянан удирдах ажилтнуудаар хянуулсан аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлнэ.

Мэдүүлэг ирүүлж буй аудитын хуулийн этгээд нь дараах материалыг ирүүлнэ. Үүнд:

  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
  • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;
  • ММНБИ-ын тодорхойлолт;
  • Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл
  • Үндсэн ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 17:00 цагаас 2022 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 17:00 цагийн хооронд авах бөгөөд материалаа Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газарт 2022 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 17:05 цагаас өмнө цаасаар ирүүлнэ үү.

Хариуцах ажилтан Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудитор Ц.Сайханжаргал. Гар утас: 88665099.

Захиалагчийн хаяг: Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Жинст баг, Хөгжил хороолол 14 дүгээр гудамж 1402 тоот. Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын байр. Утас:70483413.

 

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ

ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР