АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДҮҮД ТУРШЛАГА ХУВААЛЦАХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Үндэсний аудитын газраас санаачлан Төрийн аудитын тухай хуульд зааснаар төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр гэрээний дагуу санхүүгийн тайлангийн аудит гүйцэтгэгч аудитын хуулийн этгээдийн ажилтнуудыг жил бүр сургалтад хамруулдаг. 2022 оны эхний шатны сургалтыг есдүгээр сард зохион байгуулж, Төрийн аудитын байгууллагатай гэрээтэй аудитын 52 хуулийн этгээдийн удирдлага, менежерүүд зэрэг нийтдээ 108 хүн оролцсон.

Дараагийн шатны сургалтыг аудитын хуулийн этгээдүүд үйл ажиллагааны  туршлагаа хуваалцах хэлбэрээр хараат бус аудитын компанийн удирдах түвшний ажилтнуудыг хамруулан зохион байгууллаа. ҮАГ-ын санаачилгаар “Грант Торнтон Аудит” ХХК-тай хамтран зохион байгуулсан тус сургалтад хараат бус аудитын 43 компанийн захирал, менежер болон ҮАГ-ын менежер, аудиторууд зэрэг нийт 103 хүн оролцсон юм.

Сургалтын үеэр ҮАГ-ын Санхүү-нийцлийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ц.Наранчимэг Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих хүрээнд бодлого, чиглэлийн талаар танилцуулга хийсэн. Мөн ҮАГ-ын Мэдээллийн технологийн төвийн менежер А.Уянга-Эрдэнэ акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хүлээн авах, үнэлэх, нэгтгэх модулын талаар Санхүүгийн тайлангийн аудитын системийн тухай мэдээлэл өгөв.

Грант Торнтон Интернэйшнл ба компанийн танилцуулгыг гүйцэтгэх захирал, партнер О.Идшинринжин хийсэн бол Хүний нөөцийн ёс зүйн бодлого, сургалт, гүйцэтгэлийн үнэлгээний талаар “Грант Торнтон Аудит” ХХК-ийн Захиргаа санхүүгийн газрын захирал, партнер Л.Цэвэлмаа, “Гэрээт ажлын гүйцэтгэл, чанар: Аудитын олон улсын стандартын хүрээнд” сэдвээр тус компанийн аудитын менежер С.Уянга нар туршлагаа хуваалцлаа.

Сургалтад оролцогчид “Грант Торнтон Аудит” ХХК-ийн албан байранд зочилж өдөр тутмын үйл ажиллагаатай нь мөн танилцсан юм.

 

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ