Дотоод сургалт зохион байгуулагдлаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ш.Мөнхбаяр “Гүйцэтгэлийн аудитын заавар, аргачлал”, аудитын менежер У.Батсүрэн “Аудитын үр өгөөжийн журам”,  аудитор З.Мөнгөнцэцэг “Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль болон төсвийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, тэдгээрийн уялдаа холбоо”, ҮАГ-ын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын аудитын арга зүй хариуцсан менежер Л.Эрдэнэчулуун “Нийцлийн аудитын заавар, аргачлал” сэдэвээр сургалт зохион байгууллаа.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ