Tag

Дархан-Уул аймаг

“Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хорооны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 2022 оны 9 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны А/03 дугаар тушаалаар...

“Эрүүл мэндийн даатгал, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо, үр нөлөө” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хорооны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 2022 оны 9 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны А/03 дугаар тушаалаар...

Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Авилгын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан үүргийн хүрээнд ХАСХОМ гаргахтай холбогдуулан аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Г.Энхсайхан ХАСХОМ гаргахад анхаарах асуудал,...

Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Төрийн аудитын байгууллагаас 2022-2023 онд гүйцэтгэх аудитад баримтлах ерөнхий чиглэл, санхүүгийн тайлангийн аудитын заавар аргачлалаар газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ш.Мөнхбаяр дотоод сургалт зохион байгууллаа. Tags:...

Санхүүгийн аудитын FAS системийн талаар дотоод сургалт зохион байгуулагдлаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ахлах аудитор С.Батцэцэг санхүүгийн тайлангийн аудитын Fas системийн өөрчлөлт, аудитын урьдчилсан үйл ажиллагаа, төлөвлөлтийн үе шатны ажил болон анхаарах...

Төрийн аудитын байгууллагын ажилтны тангараг өргөх ёслол боллоо

Төрийн аудитын байгууллагад шинээр ажилд орсон алба хаагчдын тангараг өргөх ёслол 2022 оны 12-р сарын 19-ны өдөр боллоо. Ёслолд Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газарт...

Дархан-Уул аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд санал, дүгнэлт өглөө

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.2-т заасан бүрэх эрхийн хүрээнд аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд аудит хийж, санал, дүгнэлтийг аймгийн ИТХ-ын 2022 оны...

Дотоод сургалт зохион байгуулагдлаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ш.Мөнхбаяр “Гүйцэтгэлийн аудитын заавар, аргачлал”, аудитын менежер...

“Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн, зөвлөмжийн хэрэгжилт, анхаарах асуудал” сэдвээр танилцуулга хийлээ

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Харилцагч талуудтай харилцах төлөвлөгөө”-ний дагуу аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс зохион байгуулсан Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг...
1 2 3 9