ДОРНОД АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ӨГСӨН ДҮГНЭЛТ

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.2-т заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Дорнод аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт хүргүүлж, аймгийн ИТХ-ын хуралдаанд танилцууллаа.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ