АВИЛГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭН АЖИЛЛАЛАА.

Төрийн аудитын үйл ажиллагаанд авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө, Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ны “ Авилгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа”-ны хүрээнд 2022 онд  10 арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ. Үүнд:

 1. Авлигатай тэмцэх газар, АТГ-ын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөл фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан АТГ-аас бэлтгэсэн тв шторк, хөдөлгөөнт зураг, мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрд байгууллагын Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар фэйсбүүк хуудсаар иргэд, олон нийтэд сурталчилан танилцуулж ажиллалаа. (холбогдох мэдээлэлийг Архангай аудитын газар цахим facebook хаягнаас танилцна уу )
 2. Байгууллагын нийт ажилчид “Дэлхий нийтээрээ авлигын эсрэг нэгдье” аянд нэгдэж, байгууллагын фэйсбүүк хуудаст авлигын эсрэг мэдээллийг түгээж ажиллалаа. Мөн Зөв зөвд шударга зөв соён гэгээрүүлэх аянд нэгдэж байгууллагын ажилчдын өрөөний хаалганд аяны лого, ҮАГ-аас бэлтгэсэн танилцуулгыг байршууллаа.
 3. Авлигатай тэмцэх газраас 2022.09.29-ний өдөр зохион байгуулсан эрх бүхий албан тушаалтны сургалтанд байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны ажлыг хариуцсан аудитор Б.Анхтуяа хамрагдсан.  10.03-ны өдөр байгууллагын мэдээллийн цаг дээр Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтыг танилцуулж, анхаарах асуудлын талаар нийт ажилчдад танилцууллаа. 2022 онд байгууллагын ажилнууд авилга ашиг сонирхлын болон ёс зүйн зөрчилгүй ажилласан болно.
 4. Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд байгууллагын коридор хэсэгт “Авлигын эсрэг мэдээллийн самбар”-ыг байршуулж, авлигын эсрэг үйл ажиллагааны мэдээллийг цаг тухай бүрд  иргэд, олон нийтэд хүргэн ажиллалаа.
 5. АТГ-т иргэнээс гаргасан өргөдөлд дурдагдсан аймгийн ХХААГ-ын санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг шалгуулах тухай 05/13900 тоот албан бичгийг 2022.10.21-ний өдөр ирүүлсэн байна. Уг албан бичигт дурдсан санхүүгийн зөрчилтэй холбоотой асуудлыг шалгаж албан бичгийн хариуг 2022.11.24-ний өдөр 424 тоот албан бичгээр АТГ-т хүргүүлэн ажиллалаа.
 6. Аудитын багийг томилохоос өмнө багийн гишүүн аудитор, хянан удирдах ажилтнууд ашиг сонирхолын зөрчилгүй тухай мэдэгдлийг тухай бүр гаргаж баталгаажуулан ажиллаж байна.Тайлант хугацаанд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдол байхгүй болно.
 7. Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нийт албан хаагчид АТГ-ын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн цахим сан болох https://meduuleg.iaac.mn/-д ХАСХОМ-ийг хуулийн хугацаанд гаргаж, баталгааны маягтыг баталгаажууллаа.
 8. Санхүүгийн тайлангийн аудитад 2 хувийн аудитын компани оролцуулан нийт 51 байгууллагыг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх хуваарийг ҮАГ-т хүргүүлж, МУЕА-ын 2022 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/75 дугаар тушаалаар санхүүгийн тайлангийн аудит хийх байгууллагын жагсаалт батлагдсан байна. “Гэрэлт хөхийн тэнцвэр” ХХК-ийн гэрээг 2022.10.03-ны өдөр 1 жилийн хугацаагаар сунгасан байна. Харин 19.0 сая төгрөгийн өртөгтэй ажлыг аудитын хуулийн этгээдээр гүйцэтгүүлэх сонгон шалгаруулалтыг МУЕА-ын 2020 оны А/82 дугаар тушаалын дагуу 2022.10.04-2022.10.12-ны хооронд зохион байгуулахад “Бизкон аудит” ХХК-ийн Архангай салбар нь шалгарсан тул ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулаад байна. Тэргүүлэх аудиторын 2022.10.04-ний өдрийн А/23 дугаар аудитын хуулийн этгээдээр гүйцэтгүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг нь нөлөөллийн мэдүүлэг, ашиг сонирхолын зөрчилгүй мэдүүлгийг хөтлөн ажиллалаа.
 9. Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь тайлант хугацаанд https://shilendans.gov.mn сайтад байршуулвал зохих 141 мэдээллийг хуулийн хугацаанд 100 хувь бүрэн байршуулан ажиллалаа. Сангийн яамнаас шилэн дансны цахим хуудсыг шинэчилсэнтэй холбогдуулан шинэчилсэн бүртгэл үүсгүүлж, 2023.01.01-ний өдрөөс цахим сайтыг хөтлөхөд бэлэн болсон байна.  Шилэн дансны цахим системд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хугацаа хоцроосон болон мэдээлээгүй мэдээлэл байхгүй, мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна.
 10. Төрийн аудитын байгууллагаас хийсэн аудитын тайланг олон нийтэд нээлттэй ил тод мэдээлэх үүднээс дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:
 • facebook.com/ Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар албаны фэйсбүүк хуудсаар үйл ажиллагаатай холбоотой 52 мэдээлэл, ҮАГ-аас мэдээлсэн 87 мэдээллийг олон нийтэд түгээсний зэрэгцээ 2022 оны санхүүгийн аудитын дүнгийн талаар 5 минутын видео шторк, Төрийн аудитын 100 жилийн ойтой холбоотой 20 минутын видео бичлэг, Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 100 жилд бэлтгэн гаргасан сэтгүүлийг цахим хуулсанд байршуулсан.
 • open.audit.mn цахим сайтад 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын 179, гүйцэтгэлийн аудитын 8 тайланг байршуулсан. Мөн “2021 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр нөлөө, үр дүн”, “Улс, орон нутгийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-гийн аудитын тайланг олон нийтэд ойлгомжтой, нээлттэй, ил тод мэдээллэх үүднээс визуал хэлбэрээр бэлтгэж www.open.audit.mn, www.facebook.com, www.audit.mn сайтуудад байршуулсан.
 • Байгууллагын мэдээллийн самбарт байрших мэдээллийг цаг тухай бүрт шинэчилж байна.
 • Байгууллагын албан хаагчид Авилгын эсрэг сурталчилгааг Орон нутгийн өмчийн газар, Статистикийн хэлтэс, Аймгийн ИТХ-ын албан хаагчдад танилцууллаа.
 • Авилгын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчилсан 2023 оны сургалтын төлөвлөгөөт дэвтрийг аудиторуудад зориулан хийлээ.