Дорноговь ТАГ – 2022 оны Үйл ажиллагааны тайлан

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/01 дүгээр тушаалаар баталсан “Чанарын хяналтын үр нөлөөг сайжруулах” Төрийн аудитын байгууллагын 2022 оны зорилт, А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2022 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөө” болон “Төрийн аудитын байгууллагын 2019-2024 онд хэрэгжүүлэх стратеги”, “Харилцагч талуудын оролцооны стратеги”, төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах стратеги зэрэгт үндэслэн боловсруулж, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогчоор батлуулан ажиллалаа.

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 7 зорилтын хүрээнд аудит болон дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой 36 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тусгасныг бүрэн хэрэгжүүлэн ажиллаж, гүйцэтгэлийн тайланг Үндэсний аудитын газрын холбогдох газруудад хүргүүлсэн.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны А/19 дүгээр тушаалаар Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газарт 12 орон тоо батлагдсан бөгөөд тайлант хугацаанд үндсэн орон тоонд 12 албан хаагч ажиллаж нийт 2298 хүн/өдөр, 7426 илүү цагаар ажилласан байна.