“ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БУЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН” аудитын тайлан-инфографик

“Дээд боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитын тайлангаас бэлтгэсэн инфографик мэдээлэл хүргэж байна.