Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн нийцэл, газар олголтын үр дүнд аудит хийлээ

Үндэсний аудитын газар Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн нийцэл, газар олголтын үр дүнд гүйцэтгэлийн аудит хийж, дүгнэлт гарган зөвлөмж боловсруулж Монгол Улсын Их Хурал болон холбогдох байгууллагад хүргүүлээд байна.

Аудитаар Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн нийцэл болон хуулийн хэрэгжилт нь үр нөлөөтэй эсэх, хууль, тогтоомжийн дагуу газар олголт хийсэн эсэх талаар шалгасан юм.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Богдхан уулын дархан цаазат газар, Горхи-Тэрэлж, Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газар болон Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газар, Татварын ерөнхий газар, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар олголттой холбоотой шийдвэр гаргалт, газар ашиглахтай холбоотой үйл ажиллагааг 2019-2022 оны 3 дугаар улирлын байдлаар түүвэрлэн аудитад хамруулав.

Тус аудитаар Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газрын ерөнхий төлөвлөгөөгүй, зохион байгуулалтгүйгээр газар олгосон нь дархан цаазат газарт суурьшлын бүс үүсэж, газар нутгийг хамгаалах үндсэн зорилтыг хангаагүй, Монгол Улсын нэгдэн орсон Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Биологийн олон янз байдлын тухай конвенцын зорилтыг хангаж чадахгүй, байгааг дүгнэлтэд дурдсан. Түүнчлэн төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоо хангалтгүйгээс тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хилийн заагийг тогтоосон УИХ-ын тогтоол хэрэгжээгүй, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байна гэсэн дүгнэлт гарсан юм.

Аудитын дүн, дүгнэлт, нотлох зүйлст үндэслэн УИХ-д хоёр асуудал толилуулж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдад 10 асуудлаар зөвлөмж хүргүүлээд байна.

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн нийцэл, газар олголтын үр дүн аудитын тайланг Эндээс үзэж танилцах боломжтой.