ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ОНӨААТҮГ-УУДЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫГ ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.8 дахь заалтууд, Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу аймгийн ОНӨААТҮГ-уудын 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд санхүүгийн тайлангийн аудитыг хуулийн хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ

2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг нийцлийн аудиттай хослуулан гүйцэтгэж, шалгагдагч байгууллагуудын Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд аудит хийлээ.

СТА-ыг гэрээгээр гүйцэтгэж буй 2 аудитын хуулийн этгээд 3 ОНӨААТҮГ-ын тайланд аудит хийж, аудитын тайлан, дүгнэлтийг хуулийн хугацаанд хүргүүлэн ажиллалаа.

СТА-д 6 байгууллага хамруулсан бөгөөд 5 байгууллагад санал дүгнэлт өгч, 1 байгууллагын санхүүгийн тайланг үе шатны хэсэгчилсэн хяналт шалгалтаар түүвэрт хамруулсан. Дүгнэлт гаргасан 5 байгууллагаас 4 байгууллагад өөрчлөлтгүй дүгнэлт өгсөн бол 1 байгууллагад санал дүгнэлт өгөхөөс татгалзсан байна.