ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН /БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Шинжээч сонгон шалгаруулалтад оролцох урилга хүргүүлэх тухай

Үндэсний аудитын газар нь ”Монгол Улсын 2022 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийх аудит”-д судалгаа, дүн шинжилгээ хийх, мэргэжлийн дүгнэлт өгөх, зөвлөмж боловсруулах, аудиторуудад арга зүйн зөвлөгөө өгч, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх шинжээчтэй хамтран ажиллах гэж байгаа тул шаардлага хангасан зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хувь хүн/баг/, хуулийн этгээдийг саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

Шинжээч нь ҮАГ-АД/2023-22 дугаар ажлын даалгавар (Эндээс татах)-т тусгагдсан ажилбаруудыг гүйцэтгэх үүрэгтэй бөгөөд ажлын зорилтын хүрээнд Санхүү-нийцлийн аудитын газрын аудитын багийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж, Монгол Улсын 2022 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, Улс, Орон нутаг, Эрүүл мэндийн даатгалын болон Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, холбогдох бусад баримт материалыг хамруулж, судалгаа, шинжилгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж боловсруулах бөгөөд холбогдох баримт бичгийг 2023 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөрт багтаан аудитын багт хүлээлгэн өгнө.

Сонгон  шалгаруулалтад оролцохыг сонирхсон хувь хүн/баг/, хуулийн этгээд нь дээрх зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэхээ илэрхийлсэн албан хүсэлт ирүүлэхээс гадна дараах мэдээллийг  ирүүлнэ үү. Үүнд: Хуулийн этгээд бол:

– Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Татварын өргүй тухай тодорхойлолт /цахимаас татан авсан/;

– Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тухай тодорхойлолт /цахимаас татан авсан/;

– Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт;

– Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл сүүлийн 3 жилээр /2020,2021, 2022 он/;

– Ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;

– Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт /2020, 2021 он/

Хувь хүн/баг бол:

–  Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

–  Анкет /СV/;

–  Боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

–  Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/;

– Багийн гишүүн тус бүр нь шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй тухай тодорхойлолтыг /e-mongolia/ хавсарган ирүүлэх;

– Багаар ажиллах тохиолдолд багийн гишүүдийн хамтран ажиллах гэрээг нотариатаар баталгаажуулсан байх:

Сонирхсон этгээд нь ажлын даалгавар, холбогдох маягтыг Эндээс татах, бусад мэдээллийг www.audit.mn цахим хаягаас болон ҮАГ-ын Захиргаа, хууль, эрх зүйн газрын худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан шинжээч Н.Цэнд-Аюушаас авч болно. Холбоо барих утасны дугаар: ажлын-51-261745, гар утас-88051068.

Саналыг файл хэлбэрээр info@audit.gov.mn, tsend-ayushn@audit.gov.mn цахим шуудангаар 2023 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 14 цаг 00 минутаас өмнө ирүүлнэ үү.

Захиалагчийн хаяг: Үндэсний аудитын газар-15160. Улаанбаатар хот. Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3, Засгийн газрын IV байр.