“Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт” сэдвээр нийцлийн аудитыг хийж эхэллээ

Төрийн аудитын байгууллагын бодлогоор “Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт” сэдвээр нийцлийн аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулж, дүнг холбогдох байгууллагад танилцуулахаар аудитын нээлт хийлээ.

Улсын хэмжээнд нэгдсэн удирдамжаар хийх тус аудитын нээлтэд Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Д.Бат-Ундраа, аудитын менежер Б.Дагвасүрэн, аудитын баг, аймгийн ИТХ, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Татварын хэлтэс зэрэг холбогдох байгууллагуудын дарга, мэргэжилтнүүд тус тус оролцлоо. Мөн нээлтэд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль, холбогдох журам болон одоогийн нөхцөл байдлын талаар танилцуулга хийсэн юм.Тус аудитаар Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчин, төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт хангагдсан эсэх, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт хууль, журмын дагуу хэрэгжсэн эсэхийг 2021-2023 оныг хамруулан үзэхээр төлөвлөөд байна.

Нийцлийн аудитын гүйцэтгэлийн үе шатны ажил 2023.06.10-ний өдрийг хүртэл, тайлагналын үе шат 2023.06.19-нийг хүртэл үргэлжилнэ.