“Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт” гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

         Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд “Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 2023 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдөр зохион байгууллаа.

        Аудитын нээлтэд Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын Тамгын газрын дарга, холбогдох хэлтсийн дарга, албан хаагчид, Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, аудитын менежер, аудитыг гүйцэтгэх багийн гишүүд оролцлоо.

      Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор Ц.Нармандах аудитыг нээж аудитын зорилго зорилт, хамрах хүрээ, багийн бүрэлдэхүүн болон анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өглөө.

        Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын Тамгын газрын дарга Д.Үүрийнтуяа аудитын нээлтэд Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын талаас оролцож буй албан хаагчдыг танилцуулж, холбогдох баримт мэдээллийг нэг цонхоор түргэн шуурхай гаргаж өгөх, аудитын багийнхны 2023.06.02-ны өдрөөс ажиллах өрөө тасалгааг бэлтгэж, аудитын багтай харилцах албан тушаалтныг томилж ажиллахыг үүрэгжүүллээ.

       Аудитыг шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудаст байршуулсан мэдээлэл нь хуульд заасан хугацаанд иж бүрэн, үнэ зөв мэдээлсэн эсэх, хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4-д заасан мэдээллүүдэд агуулагдах төсвийн зарцуулалт хууль журамд нийцсэн эсэх, холбогдох байгууллага, албан тушаалтан хяналтыг хэрэгжүүлж, өмнөх аудитаар өгсөн зөвлөмжийг биелүүлсэн эсэхэд хариулт өгөх замаар гүйцэтгэнэ.

         Аудит 2023 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр эцэслэн дуусгах тул холбогдох санал хүсэлтийг Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газарт ирүүлэх боломжтой юм.