ТАСРАЛТГҮЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

Төрийн албан хаагчийн 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газрын зарим албан хаагчид Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтээс зохион байгуулсан Баруун бүсийн “Мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил-2023” сургалт зөвлөгөөнд хамрагдлаа.
ММНБИ нь МТХ-ийн сургалт зөвлөгөөнийг “MonICPA Leadership Academy” хөтөлбөрийн хүрээнд энэ сард бүсчилсэн байдлаар зохион байгуулж байгаа бөгөөд 2023 оны 6 дугаар сарын 3-нд Баян-Өлгий аймгийн Толбо нуурт болсон Баруун бүсийн “Мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил-2023” сургалт зөвлөгөөнд Баян-Өлгий, Ховд, Говь-Алтай, Завхан, Увс салбараас нийт 94 гишүүн оролцлоо.
Зөвлөгөөнд тогтвортой хөгжил, олон улсын стандартын өөрчлөлт, үр дүнд суурилсан нэгдсэн удирдлагын арга зүй, татварын эрх зүйн чиглэлээр шилдэг багш нар сургалт явуулсанаас гадна оролцогчид бүс нутгийн сайн туршлагыг хуваалцав.