ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ТӨРД УЧИРСАН ХОХИРОЛ БАРАГДУУЛАХ

АСУУДЛААР ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ

УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

     Төрийн аудитын байгууллагын шийдвэрийн хэрэгжилтийг үр нөлөөг нэмэгдүүлэх мөн Төрийн аудитын үйл ажиллагаанд харилцагч талуудын оролцооны стратегийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудиторын баталсан төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн хүрээнд уулзалт, хэлэлцүүлгийг 2023 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр аймгийн ИТХ-ын Иргэний танхимд зохион байгууллаа.

      Хэлэлцүүлэгт Хөвсгөл аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар, Хөвсгөл аймгийн Прокурорын газар, Хөвсгөл аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс, Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөл, Санхүүгийн хяналт, аудитын алба оролцлоо.

      Хэлэлцүүлгээр “Төрд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд харилцагч байгууллагуудын уялдаа”, “Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд дахь Прокурорын байгууллагын оролцоо ба үр нөлөө” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлж илтгэлийн хүрээнд бодит кэйс /жишээ/ дээр харилцан санал солилцлоо.

Хэлэлцүүлгийн үр дүн: Төрд учирсан хохирлыг барагдуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч байгууллагууд уялдаа холбоотой хамтран ажиллаж, мэдээллийг шуурхай солилцох, хохирол барагдуулалтын ажлыг эрчимжүүлэн дараах ажлыг зохион байгуулахаар харилцан санал нэгдлээ. Үүнд:

  • Төрд хохирол учруулсан зөрчилд Санхүүгийн хяналт аудитын алба, Төрийн аудитын байгууллага нь төлбөрийн акт тогтоож, төлбөрийн акт хугацаандаа шийдвэрлэгдээгүй тохиолдолд Прокурорын байгууллагад хандан Шүүхэд нэхэмжлэл гаргах.
  • Төрд учирсан хохирлыг барагдуулах талаар мэдээлэл, санал солилцох хэлэлцүүлгийг Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөл 2023 оны 10 дугаар сарын эхний 7 хоногт багтаан зохион байгуулж өмнөх хэлэлцүүлгийн үр дүнг тооцох.
  • Аймаг, сумын орон нутгийн 2024 оны төсвийн төслийг хэлэлцэхээс өмнө Сумдын ИТХ-ын тэргүүлэгчдэд Прокурорын байгууллага, Төрийн аудитын байгууллага, Санхүүгийн хяналт аудитын алба хамтран мэдээлэл хийх.
  • Төрд учирсан хохирол, хохирол барагдуулсантай холбоотой мэдээллийг прокурорын байгууллагад нэгтгэн харилцан мэдээлэл солилцох ба тухайн оны 6/25, 12/25-ны дотор багтаан Прокурорын байгууллагад хүргүүлж байх.
  • Хэлэлцүүлэг, төрд учирсан хохирлыг барагдуулсантай холбоотой ажлын үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх ажлыг Төрийн албаны салбар зөвлөл хариуцан ажиллах.

 

 

–о0о–