“Монгол Улсын 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай” УИХ-ын тогтоолын төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийлээ

Улсын Их Хурлын Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол Улсын 2022 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, Засгийн газрын 2022 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, “Монгол Улсын 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийлээ.

Монгол Улсын Ерөнхий аудитор Д.Занданбат Тус байнгын хороонд харьяалагдах төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэл болон улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд хийсэн аудитын талаар танилцуулсан.

Барилга, хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 33 байгууллагын санхүүгийн тайлан нэгтгэгдсэнээс 26 байгууллагын 21-д “Өөрчлөлтгүй”, 4 байгууллагад “Хязгаарлалттай”, 1 байгууллагад “Сөрөг” дүгнэлт өгч, нийт 520.7 тэрбум төгрөгийн 97 зөрчил илрүүлэн, 0.1 тэрбум төгрөгийн 14 төлбөрийн акт тогтоожээ. 516.3 тэрбум төгрөгийн 38 албан шаардлага хүргүүлж, 2.6 тэрбум төгрөгийн 42 зөвлөмж өгч, 1.7 тэрбум төгрөгийн 3 зөрчлийг хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн байна. Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаагүй нийт 1.3 тэрбум төгрөгийн зөрчил гаргасан 13 байгууллагын төсвийн захирагч нарт хариуцлага тооцох албан шаардлага хүргүүлжээ.

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 31 байгууллагад дүгнэлт гаргаж,  2 байгууллагыг аудитын түүвэрт хамруулан 19 байгууллагад “Өөрчлөлтгүй”, 12 байгууллагад “Хязгаарлалттай” дүгнэлт өгчээ.

Аудитаар нийт 143.0 тэрбум төгрөгийн 268 зөрчил илэрснээс, 0.2 тэрбум төгрөгийн зөрчилд 42 төлбөрийн акт тогтоон, 138.5 тэрбум төгрөгийн зөрчлийг арилгах 94 албан шаардлага хүргүүлжээ, 4.1 тэрбум төгрөгийн зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 124 зөвлөмж өгч, эрх бүхий албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулах 6 албан шаардлага хүргүүлж, 0.2 тэрбум төгрөгийн 2 асуудлыг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна.

Үүнээс Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаагүй нийт 9.8 тэрбум төгрөгийн зөрчил гаргасан 18 байгууллагын төсвийн захирагч нарт хариуцлага тооцох албан шаардлага хүргүүлсэн.

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 60 байгууллагад дүгнэлт гаргаж, 4 байгууллагыг аудитын түүвэрт хамруулсан байна.

48 байгууллагад “Өөрчлөлтгүй”, 10 байгууллагад “Хязгаарлалттай”, 2 байгууллагад “Сөрөг” дүгнэлт өгчээ.

Аудитаар нийт 495.8 тэрбум төгрөгийн 168 зөрчил илэрснээс, 0.2 тэрбум төгрөгийн 21 зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 492.9 тэрбум төгрөгийн 72 зөрчилд албан шаардлага хүргүүлж, 2.7 тэрбум төгрөгийн 75 зөрчилд зөвлөмж өгсөн байна.

Үүнээс Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаагүй нийт 0.3 тэрбум төгрөгийн зөрчил гаргасан 16 байгууллагын төсвийн захирагч нарт хариуцлага тооцох албан шаардлага хүргүүлжээ.

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 21 байгууллагад дүгнэлт гаргаж, 4 байгууллагыг аудитын түүвэрт хамруулсан байна.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяа 9 байгууллагад “Өөрчлөлтгүй”, 9 байгууллагад “Хязгаарлалттай”, 3 байгууллагад “Сөрөг” дүгнэлт өгчээ.

Аудитаар нийт 2,492.2 тэрбум төгрөгийн 173 зөрчил илэрснээс, 10.0 тэрбум төгрөгийн 22 төлбөрийн акт тогтоож, 516.2 тэрбум төгрөгийн 84 албан шаардлага хүргүүлж, 1,938.9 тэрбум төгрөгийн 62 зөвлөмж өгч, эрхэлсэн ажилдаа хариуцлагагүй хандсан албан хаагчдад хариуцлага тооцуулах 1 албан шаардлага хүргүүлж, хууль хяналтын байгууллагад 2 байгууллагын 27.0 тэрбум төгрөгийн асуудлыг шилжүүлсэн байна.

Үүнээс Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаагүй нийт 1.2 тэрбум төгрөгийн зөрчил гаргасан 17  байгууллагын төсвийн захирагч нарт хариуцлага тооцох албан шаардлага хүргүүлсэн байна.

Эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 32 байгууллагад дүгнэлт гаргаж, 1 байгууллагыг аудитын түүвэрт хамруулсан бөгөөд 25 байгууллагад “Өөрчлөлтгүй”, 7 байгууллагад “Хязгаарлалттай” дүгнэлт өгчээ.

Аудитаар нийт 100.3 тэрбум төгрөгийн 156 зөрчил илэрснээс, 0.5 сая төгрөгийн 25 төлбөрийн акт тогтоож, 94.4 тэрбум төгрөгийн 67 албан шаардлага хүргүүлж, 5.4 тэрбум төгрөгийн 61 зөвлөмж өгч, эрхэлсэн ажилдаа хариуцлагагүй хандсан 2 зөрчилд хариуцлага тооцуулах албан шаардлага хүргүүлж, хууль хяналтын байгууллагад 1 асуудлыг шилжүүлсэн байна.

Үүнээс Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаагүй нийт 7.7 тэрбум төгрөгийн зөрчил гаргасан 8  байгууллагын төсвийн захирагч нарт хариуцлага тооцох албан шаардлага хүргүүлжээ.

Монгол Улсын Ерөнхий аудитор Д.Занданбат төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн үр дүн,  чанар, тоон хэмжээг төсвийн гүйцэтгэлтэй уялдуулан хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж баталгаажуулахгүй байна хэмээлээ.

Тэрбээр, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин тодорхойгүйгээс улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний үр дүнг бодитой үнэлэх боломжгүй байна.

Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл, хэрэгжилтэд тавьж буй захиалагчийн болон зохиогчийн хяналт үр дүнгүй, төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын дотоод аудитын нэгж нь хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд хяналт хийхгүй байгаа нь зөрчил арилахгүй байх гол шалтгааны нэг болж байна.

Орхигдсон болон олон жил үргэлжилж байгаа төсөл, арга хэмжээг богино хугацаанд ашиглалтад оруулах шийдлийг гаргахгүй байгаа нь төсвөөс санхүүжигдсэн 287.6 тэрбум төгрөг нь үр дүнгүй зарцуулагдах үр дагавар үүсэхээр байна гэлээ.

Монгол Улсын 2022 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, Засгийн газрын 2022 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, “Монгол Улсын 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийсэн талаарх Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороонд хүргүүлэхээр тогтлоо хэмээн Улсын Их Хурлын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах газраас мэдээллээ.